Půjčka?

Základní doporučení pokud si chcete vzít půjčku

Mnozí uvažují nad řešením současné situace tak, že si vezmou půjčku. Co ale je třeba zvážit před tím, než si budete chtít vzít půjčku a na co se zaměřit ve smlouvě? A co když jste v dluhové pasti? Připravili jsme si pro vás 10 doporučení, jak postupovat při půjčkách.

DOPORUČENÍ 1

Nebuďte na to sami, vyhledejte radu v odborné poradně, která se zabývá dluhovou problematikou – např. mapa dluhových poraden na webu Jak přežít dluhy nebo webové stránky Charity.

DOPORUČENÍ 2

Vždy se zamyslete, zda si opravdu potřebujete půjčit? Je to nezbytné? Můžete řešit situaci jinak? Účel půjčky? Pomůže mi to zvýšit příjem? Je to reálné? Nebo je účelem půjčky pouze úhrada spotřeby?

DOPORUČENÍ 3

Když se rozhodnete pro půjčku, je vhodné si to 2-3 měsíce vyzkoušet. Předpokládanou splátku si dejte stranou, abyste ověřili, zda opravdu zvládnete dodržet rozpočet. Navíc si tímto způsobem vytvoříte rezervu.

DOPORUČENÍ 4

Vhodné je si našetřit alespoň na část z částky, kterou potřebuji. Pokud si nezvládnete našetřit, je téměř jisté, že nezvládnete splácet půjčku.

DOPORUČENÍ 5

Pokud zjistíte, že je opravdu nutné si půjčit, zvažte, zda Vám může pomoct někdo z blízkých.

DOPORUČENÍ 6

Snažte se půjčit si nejbezpečnějším způsobem. Pokud vám nemůže pomoci rodina či jiní blízcí lidé, oslovte svou banku, kde vás znají. Zde můžete zpravidla domluvit lepší podmínky půjčky.

DOPORUČENÍ 7

Nepůjčujte si přes internet či telefon, takové půjčky mají často nevýhodné podmínky.

DOPORUČENÍ 8

Sledujte nejen úrok, ale i smluvní podmínky a případné pokuty za neplnění. S tímto vám může pomoci Index odpovědného úvěrování, který vydává Člověk v tísni.

DOPORUČENÍ 9

Pokud již máte půjčku a nezvládáte splácet, nepořizujte si další půjčku, neměli byste na splátky. Jednejte věřitelem o snížení splátek, případně o rozšíření (prodloužení, navýšení) té půjčky, kterou již splácím. Pokud máte více věřitelů a nezvládáte splácet dluhy, můžete si ověřit, zda splňujete podmínky pro oddlužení. Seznam osob, které poskytují bezplatné služby v oblasti oddlužení je dostupný na webu Ministerstva spravedlnosti.

DOPORUČENÍ 10

Pokud máte více půjček, snažte se o jejich sloučení. Tím ušetříte nejen peníze, ale můžete snížit i měsíční splátky.

INFORMACE O NOVĚ PŘIJATÉ LEGISLATIVĚ TÝKAJÍCÍ SE ODKLADU SPLÁCENÍ ÚVĚRŮ

Dne 16. dubna 2020 byl přijat zákon č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěru v souvislosti s pandemií COVID-19, jehož úplné znění najdete například ZDE.

Hlavním účelem tohoto zákona je umožnit dlužníkům (úvěrovaným) po zákonem stanovenou ochrannou dobu odložit spláceních svých úvěrů, tj. fakticky posunout splácení úvěru v čase o trvání ochranné doby.

Pro to, aby dlužník (úvěrovaný) mohl využít institutu ochranné doby (tj. odkladu spláceních svých úvěru), musí zaslat svému věřiteli (úvěrujícímu) oznámení obsahující prohlášení, že úvěrovaný má v úmyslu využít ochrannou dobu z důvodu negativního ekonomického dopadu pandemie COVID-19 na úvěrovaného, a označení úvěru, kterého se oznámení týká. Účinky oznámení nejsou jakkoli vázány na souhlas nebo posouzení ze strany úvěrujícího.

Ochranná doba začíná běžet od prvního dne prvního kalendářního měsíce následujícího po dni, v němž úvěrujícímu dojde oznámení úvěrovaného, že má v úmyslu využít ochrannou dobu, a končí k 31. říjnu 2020 (tj. až 6 měsíční ochranná doba), nebo k 31. červenci 2020 (tj. až 3 měsíční ochranná doba), dle výběru úvěrovaného.

Předně je třeba uvést, že tento zákon dopadá pouze na úvěry, které byly:

–sjednány a čerpány před 26. březnem 2020; nebo

–sjednány před 26. březnem 2020 a zároveň:

a) jsou zajištěny nemovitou věcí nebo věcným právem k nemovité věci;

b) jsou účelově určeny k:
1. nabytí, vypořádání nebo zachování práv k nemovité věci nebo součásti nemovité věci,
2. výstavbě nemovité věci nebo součásti nemovité věci, úhradě za převod družstevního podílu v bytovém,
3. úhradě za převod družstevního podílu v bytovém družstvu nebo nabytí účasti v jiné právnické osobě za účelem získání práva užívání bytu nebo rodinného domu,
4. změně stavby podle stavebního zákona nebo jejímu připojení k veřejným sítím,
5. úhradě nákladů spojených se získáním úvěru poskytnutého k některému z účelů uvedených v bodech 1 až 4, nebo
6. splacení úvěru poskytnutého k některému z účelů uvedených v bodech 1 až 6, nebo

c) poskytnuty stavební spořitelnou podle zákona upravujícího stavební spoření.

Z působnosti zákona jsou naopak výslovně vyloučeny některé typy úvěru, tj. například:

–úvěr, u kterého byl úvěrovaný k 26. březnu 2020 v prodlení delším než 30 dnů s plněním peněžitého dluhu; nebo

–úvěrový rámec, který lze po částečném nebo úplném splacení opakovaně čerpat (zejména kontokorentní a revolvingový úvěr).

Dále je třeba upozornit na to, že o délku ochranné doby se prodlužuje doba trvání zajištění úvěru a že během trvání ochranné doby nezaniká úvěrujícímu právo na úroky z úvěru, jejich výše je však po dobu ochranné doby v případě úvěrovaného, který je spotřebitelem, zastropována ve výši repo sazby vyhlášené Českou národní bankou zvýšené o 8 procentních bodů . Ve vztahu k úvěrovaným, kteří jsou právnickými osobami, toto omezení neplatí.

Pro úvěrované – fyzické osoby dále platí, že splatnost úroků je automaticky odložena až po skončení ochranné doby.

Na jiné průběžně placené platby sjednané ve smlouvě o úvěru (jiné než úroky), včetně plateb sjednaných nebo stanovené pro případ prodlení úvěrovaného s plněním peněžitých dluhů (například sankční úroky či smluvní pokuta), nemá v průběhu trvání ochranné doby úvěrující právo; to však neplatí pro úvěry, u kterých je úvěrovaným právnická osoba. Úvěrující zároveň nemá právo žádat poplatky za využití ochranné doby dle tohoto zákona.